Konsumentköp Foto -91

 

1. Tillämplighet

Dessa bestämmelser gäller vid försäljning till konsument av nya fotografiska apparater huvudsakligen för enskilt bruk och enligt vid leveransen gällande specifikationer.

Konsumentköplagen -KKL-innehåller utförliga, i allmänhet tvingande regler om

konsumenters och säljares rättigheter och skyldigheter. Följande

bestämmelser anknyter till och kompletteras av konsumentköplagen.

2. Avlämnande och risken för apparaten

Om inte annat avtalats skall konsumenten hämta apparaten hos säljaren. Om säljaren skall leverera apparaten till konsumenten skall konsumenten svara för fraktkostnaden, såvida annat inte överenskommits. Konsumenten skall därvid ta emot apparaten på avtalad tid.

Om konsumenten inte hämtar apparaten enligt överenskommelsen eller, vid leverans till honom, inte tar emot apparaten på avtalad tid skall han ersätta säljarens tilläggskostnader, såvida försummelsen inte är ursäktlig.

Risken för apparaten övergår på konsumenten när apparaten avlämnats.

3. Undersökning av apparaten vid mottagandet

Konsumenten bör i eget intresse vid mottagandet eller snarast därefter undersöka om apparaten eller förpackningen har synliga skador och utan dröjsmål anmäla eventuell sådan skada till säljaren.

Konsumenten bör också inom skälig tid, efter det att han mottagit apparaten, pröva om den fungerar tillfredsställande.

VAD ÄR DET?

När du köpt en kamera, bör du alltid innan du ska ta bilder från en viktig händelse (bröllop, barndop, jubileum eller dylikt) eller från en längre resa, ta en provrulle.

- Bra att veta hur kameran fungerar och att den fungerar rätt!

4. Fel

Frågan om apparaten är felaktig regleras utförligt i KKL (16-21

Säljaren svarar för att apparaten är felfri när den avlämnas. Säljaren ansvarar inte för försämring (bristfällighet), som uppkommit därefter, t ex genom förslitning av förbrukningsdetalj, försummad eller felaktig skötsel, att apparaten använts till annat än vad den är avsedd för, att olämpliga åtgärder eller obehöriga ingrepp vidtagits, att bruks- eller monteringsanvisning inte följts eller att felaktig montering av annan än säljaren utförts.

VAD ÄR DET?

Säljaren ansvarar t ex icke för skador som uppkommit fukt, stöt(ar) eller sand.

EN ALLRISK-FÖRSAKRING TACKER ÄVEN SÅDANA SKADOR!

5. Intrimmning eller service

Krävs intrimmnings- eller serviceåtgärder efter apparatens avlämnande åtar sig säljaren att inom skälig tid och, om inte annat avtalats, utan särskild kostnad utföra åtgärderna. Behov av sådana åtgärder är inte att anse som fel, såvida behovet inte kvarstår efter service eller intrimmning.

6. Reklamation

Om konsumenten vill åberopa att apparaten är felaktig skall han underrätta säljaren eller av säljaren anvisad verkstad om felet, Det är angeläget att reklamationen sker tidigt. Reklamerar inte konsumenten inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet får han inte åberopa felet. Skälig tid är normalt 14 dagar, om det inte finns giftig ursäkt för längre tid.

Reklamerar inte konsumenten inom två år efter det att han tagit emot apparaten, förlorar han rätten att åberopa felet, såvida inte säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder eller felet är sådant som avses i 18 § KKL.

Konsumenten skall kunna visa att apparaten är köpt hos säljaren och när köpet ägde rum, lämpligen genom köpehandling eller kvitto.

Om konsumenten gör en omotiverad reklamation får säljaren ta ut ersättning för arbete och kostnader som föranletts därav.

7. Avhjålpande av fel

Säljaren åtar sig att avhjälpa sådant fel i apparaten som han ansvarar för, om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för honom, Avhjälpande skall ske inom skälig tid efter reklamationen och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för konsumenten. Säljaren får avgöra om han vill avhjälpa felet genom att leverera ny apparat.

8. Konsumentens medverkan vid avhjålpande av fel

Konsumenten är vid avhjälpande av fel skyldig att i skälig omfattning lämna erforderlig medverkan, t ex genom att lämna in apparat till verkstad och att efter reparationen hämta apparaten, eller vid reparation i bostaden hålla apparaten i gott skick.

Om särskilda kostnader, t ex nödvändiga resor uppstår för konsumenten vid denna medverkan är säljaren ersättningsskyldig för dessa. Konsumenten är dock skyldig att begränsa kostnaderna.

9. Andra påföljder vid fel

Om avhjälpande inte sker inom skälig tid efter reklamation får konsumenten kräva sådant avdrag på priset som svarar mot felet eller vid fel av väsentlig betydelse för honom häva köpet. Säljaren kan även vara skyldig att betala skadestånd enligt punkt 1 1 nedan.

Konsumenten får hålla inne så mycket av betalningen som fordras för att ge honom säkerhet för hans krav på grund av felet.

10. Påföljder och reklamation vid säljarens dröjsmål

Om apparaten inte avlämnats eller avlämnats för sent och detta kft beror på konsumenten kan han hålla inne betalningen och antingen kräva avlämnande eller häva köpet under de förutsättningar som anges i 11-13 §§ KKL. Konsumenten kan också kräva skadestånd enligt punkt 1 1 nedan.

Om apparaten avlämnats för sent får konsumenten inte häva köpet eller kräva skadestånd om han inte så snart som möjligt, normalt 14 dagar, efter det att han fick kännedom om avlämnandet meddelar säljaren att han vill åberopa dröjsmålet.

11. Konsumentens rätt till skadestånd

Konsumenten har under i KKL angivna förutsättningar rätt till ersättning för skada, t ex utgifter och förluster, som åsamkats honom p g a att apparaten är felaktig eller genom säljarens dröjsmål. Skadeståndet omfattar dock inte ersättning för förlust i näringsverksamheten.

Konsumenten är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.

12. Betalning och dröjsmålsränta

Om inte annat följer av avtalet är konsumenten skyldig att betala kontant vid den tidpunkt då apparaten är tillgänglig för honom.

Betalar inte konsumenten i rätt tid och detta inte beror på säljaren, kan säljaren hålla inne leveransen och antingen kräva betalning eller häva köpet enligt i 40 § KKL angivna förutsättningar. Om säljaren häver köpet får han dessutom kräva skadestånd enligt punkt 14 nedan.

För betalningspåminnelse utgår särskild avgift enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.

Vid dröjsmål med betalningen kan konsumenten vara skyldig att betala dröjsmålsränta.

13. Konsumentens avbestållningsräft

Intill dess att apparaten avlämnats har konsumenten rätt att avbeställa den mot ersättning till säljaren enligt punkt 14

14. Såljarens rått till skadestånd

Om säljaren haver köpet eller konsumenten avbeställer apparaten har säljaren rätt till ersättning för sina kostnader och förluster i överensstämmelse med 41 § KKL. Säljaren är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.

15. Håvning och omleverans

Om köpet hävs eller omleverans sker, skall konsumenten återlämna apparaten i väsentligt oförändrat t-kick och säljaren skall lämna tillbaka vad konsumenten betalat.

16. Tvist

Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser, skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Tvisten kan prövas av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig. Tvisten kan också prövas av tingsrätt.

 

 

Fotohandlarnas Riksförbund

Stockholm i december 1990